تصویر دستگاه پروسسور سیتولوژی
تصویر دستگاه پروسسور سیتولوژی
تصویر دستگاه پروسسور سیتولوژی

دستگاه پروسسور سیتولوژی Liquid Cytology Processor

انجام و آماده سازی لام های سیتولوژی در محیط مایع توسط این دستگاه و فیلتر مربوطه کمک شایانی به کیفیت تهیه لام های پاپ اسمیر و تمامی نمونه های سیتولوژی در فاز مایع می کند

تماس بگیرید

انجام آزمایش های زیر توسط دستگاه امکان پذیر است:

  1. GYN  - نمونه های پاپ اسمیر یا LBC
  2. FNA - نمونه های انواع FNA اعم از تیروئید ، پستان و …
  3. Urine - نمونه های سیتولوژی ادرار
  4. Sputum - نمونه های خلط 
  5. Body Fluid - انواع مایعات بدن اعم از CSF, BAL, Synovial
مقایسه کالاها