درباره ما

شرکت دانش کار فعالیت تخصصی خود را از سال 1369 در حوزه آزمایشگاهی آغاز نموده است و بیش از دو دهه است که در حوزه مشاوره و ارائه خدمات به مراکز درمانی به خصوص آزمایشگاههای پاتولوژی و سیتولوژی در حال خدمت رسانی هستیم.